yabo2021vip.vom(中国)官方网站

Welcom to School of Petrochemical Engineering!

CCZU|Simplified Chinese

Your Positon: homepage  Faculty & Research  Faculty

Faculty

PhotoNamePhone NumberE-mail Address
Chen,Qun86-519-86330251chenqunjpu@yahoo.com
Chen,Ruoyu86-519-86330580chry@cczu.edu.cn
Chen,Xingquan86-13813666084chenxqnxu@cczu.edu.cn
Chen,Zhidong86-519-86330239chen@cczu.edu.cn
Cheng,Jiang86-15951205779jiangcheng@cczu.edu.cn
Dong,Rulin86-13961427503dongrl@cczu.edu.cn
Du,Fei86-13861135928dufei@cczu.edu.cn
Feng,Xuejun86-519-86330253xuejun-f@163.com
Guo,Dengfeng86-519-86330235gdf166@163.com
He,Mingyang86-519-86330251hemingyangjpu@yahoo.com
Guangyu He86-519-86330257hegy@cczu.edu.cn
Ji,Junling86-519-81000006jijunling@vip.163.com
Kong Yong86-13912342434yzkongyong@cczu.edu.cn
Jiang,Yan86-519-86330257xieyi0321@163.com
Leng,Yixin86-519-86330356lengyixin@cczu.edu.cn
Li,Gong86-13685209666ligong@cczu.edu.cn
Li,Mingshi86-519-86330360mingshili@cczu.edu.cn
Li,Weimin86-13961208268LIweimin@cczu.edu.cn
Li,Yongxin86-519-86330135liyxluck@126.com
Li,Zhongyu86-15161110371zhongyuli@cczu.edu.cn
Liu,Qi86-13813582956liuqi@cczu.edu.cn
Ma,Jiangquan86-519-86330158majiangquan@cczu.edu.cn
Meng,Qi86-519-83296690mengqi@cczu.edu.cn
Shan,Yuhua86-519-86330360yhshan@cczu.edu.cn
 Sun,Xiaoqiang86-519-86330003xqsun@cczu.edu.cn
Wang,Cheli86-519-86330157clwang@cczu.edu.cn
Wu,Dayu86-15189779289wudy@cczu.edu.cn
Maohua,Wang86-519-81193660Wmhzj2000@163.com
Xi,Haitao86-519-86330058xht@cczu.edu.cn
Fengxiang Yin86-13584511157yinfx@cczu.edu.cn
Yang,Deming86-519-86330255dmy216@163.com
Yang,Jihe86-13775122873yangjihe@cczu.edu.cn
Yang,Yang86-0519-86330152yangyang@cczu.edu.cn
Yao,Chao86-519-86330263yaochao@cczu.edu.cn
Ye,Qing86-519-86330355yeing@cczu.edu.cn
Yin,Fanghua86-0519-86330602fanghuayin@126.com
Yin,Kailiang86-13915055868klyin@cczu.edu.cn
Zeng,Lingwen86-18961457976lingwenzeng@cczu.edu.cn
Zhang,Zhihong86-138135609121323016695@qq.com
Zhong,Jing86-519-86330330zjwyz@cczu.edu.cn